Schema

Struktura lub model danych, który określa ich typy, formaty, relacje i ograniczenia. Schema jest często używana do tworzenia i zarządzania bazami danych, systemami informacyjnymi lub aplikacjami internetowymi. Schema pozwala na uporządkowanie i organizację danych oraz na zapewnienie ich poprawności i spójności. Schema może być reprezentowana graficznie lub tekstowo za pomocą języków takich jak: SQL, XML czy JSON.