ADA (Americans with Disabilities Act)

Ustawa o Amerykanach z niepełnosprawnościami, która jest aktem prawnym Stanów Zjednoczonych regulującym zasady i warunki zapewniania dostępności i równego traktowania dla osób z różnymi ograniczeniami funkcjonalnymi. ADA ma na celu zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami oraz ułatwienie im uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. ADA wprowadza wiele obowiązków i wymagań dla podmiotów publicznych i prywatnych dotyczących dostępności usług, budynków czy stron internetowych.